Stadgar

Stadgar för fiskevårdsområdesförening, som bildats enligt lagen (1981:533) om Fiskevårdsområden.
NAMN
Föreningens namn är Barkensjöarnas Fiskevårdsområdesförening.

OMFATTNING
Föreningen förvaltar det fiske som ingår i Barkensjöarnas fiskevårdsområde i Smedjebackens kommun, Kopparbergs län, samt del av Norbergs och Fagersta kommuner i Västmanlands län. Fiskevårdsområdet omfattar allt fiske inom de gränser som markerats på karta vilken bifogats beslut om fiskevårdsområdets bildande.

ÄNDAMÅL
Förenings syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen samt att möjliggöra upplåtelse av fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

MEDLEMSKAP
Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet. Har en fastighets fiske upplåtits i sin helhet för längre tid än ett år, skall brukaren i stället för upplåtaren vara medlem i föreningen under upplåtelsetiden, om inte annat har avtalats mellan upplåtaren och brukaren. I frågor där det slutliga avgörandet tillkommer länsstyrelsen får dock brukaren endast med ägarens medgivande föra talan för fiske. Har fiske upplåtits genom servitut skall, såvitt avser det upplåtna fisket, vad som dessa stadgar sägs om ägare till fiske i stället gälla ägaren till den fastighet, till vars förmån servitutet gäller. Om fastighet med fiskerätt ägs med samäganderätt eller ingår dödsbo erhåller delägarna ett gemensamt medlemskap i föreningen. Medlems andel i området beräknas enligt de grunder för andelsberäkning vilka finns angivna i den till förrättningsakten hörande fiskerättsförteckningen. Om fastighet upptagen i fiskerättsförteckningen byter ägare, arrenderas ut etc, åligger det nya ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren att själv styrka sin rätt för att kunna ta del i föreningens förvaltning och lösa fiskerättsbevis. Detsamma åligger den som hävdar fiskerätt vilken ej finns redovisad i ajourförd fiskerättsförteckning.

FISKETS NYTTJANDE
Medlem i föreningen måste inneha fiskerättsbevis för att nyttja sin fiskerätt. Medlem har rätt att lösa ett fiskerättsbevis per påbörjad hel %-andel i området.

FISKERÄTTSINNEHAVARNAS FISKE
Fiskerättsbevis gäller för ett kalenderår. Vid lösande av fiskerättsbevis ska på varje bevis anges från vilka/vilket skifteslag rätten härledes enligt de riktlinjer som angivits i fiskerättsförteckningen. Fiskestämman beslutar om fiskerättsbevis ska lösas mot viss avgift eller utkvitteras utan kostnad. Fiskerättsinnehavare äger rätt att överlåta fiskerättsbeviset till valfri namngiven person. Överlåtelsen ska avse helt kalenderår och hela det fiske som fiskerättsbeviset berättigar till. Innehavare av fiskerättsbevis får utöva fiske i området enligt följande grunder dock med beaktande av de regler och eventuella inskränkningar som fiskestämman beslutat.

• Handredskapsfiske inom hela fiskevårdsområdet
• Kräftfiske inom eget skifteslag
• Övrigt fiske såsom nät, mjärdar, ryssjor m. m. inom hela det vatten (sjö, å, e.d.) som respektive skifteslag har del i. Om fiskestämman så beslutar, kan övrigt fiske utsträckas att gälla hela fiskevårdsområdet. För sådant beslut fordras att frågan särskilt angivits i kallelsen till stämman.

ALLMÄNHETENS FISKE
Till fiskerättsinnehavarens familjemedlemmar och den som är mantalsskriven inom skifteslag ingående i fiskevårdsområdet får efter beslut på fiskestämman säljas ortskort som kan omfatta samma fiske som fiskerättsbevis. Ortskort får om fiskestämman så beslutar även säljas till ägare av inom området belägna fritidshus. Fiskestämman beslutar vilket fiske som ska ingå i ortskort. Föreningen ska upplåta fiske med handredskap till allmänheten genom försäljning av fiskekort. Om fiskestämman så beslutar kan, även annat fiske upplåtas till allmänheten genom försäljning av fiskekort. För beslut om upplåtelse av kräftfiske till allmänheten fordras att frågan särskilt angivits i kallelsen till stämman. Ortskort och fiskekort till allmänheten får ej omfatta kräftfiske om en majoritet av närvarande fiskerättsägare från berört skiftslag motsätter sig detta. Fiskestämman beslutar årligen om de närmare villkoren för fiskeupplåtelserna. Fiskekort får ej avse längre tid än ett år.

ARRENDE
Föreningen har efter beslut på fiskestämma rätt att arrendera ut fiske, dock erfordras att förslag till detta meddelas i kallelsen till fiskestämman. Utarrendering får ej ske om en majoritet av närvarande fiskerättsägare från berört skifteslag motsäger sig detta.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER
För att vara gällande skall fiskerättsbevis och fiskekort vara försedda med innehavarens fullständiga namnteckning i beständig skrift. Sedan de försetts med denna påteckning får de ej överlåtas. Om ej fiskestämman annorlunda beslutar skall utestående fiskredskap vara försedda med ägarens namn och adress eller annan överenskommen identifiering.

RÖSTNINGSBERÄKNING VID FISKESTÄMMA
Beslut på fiskestämman fattas med acklamation om inte omröstning begäres. Vid omröstning skall varje medlem i första hand äga en röst. Om någon medlem begär det, skall omröstning ske efter andelstal i fråga om beslut som avser omfattningen av medlemmarnas fiske eller som rör föreningens ekonomiska verksamhet. Rösträtten skall utövas personligen eller genom behörigt ombud. Ingen får rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet och genom fullmakt ej rösta för mer än en annan medlem. Den mening skall gälla som erhåller det högsta röstetalet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst dock ej vid val då lottning skall avgöra.

TILLSKOTTSBEHÅLLNING
Uttaxering av bidrag från medlemmarna utöver eventuell ersättning för fiskerättsbevis och eventuell administrationsersättning vid utdelning får ej ske.

AVSÄTTNING TILL FISKEVÅRD
Av den behållning som återstår sedan avdrag skett för kostnader uppkomna i samband med föreningens verksamhet och förvaltning t.ex. tillsyn och administration, skall 50 % avsättas för fiskefrämjande åtgärder. Om fiskestämma så beslutar, kan hela eller del av återstående behållning avsättas för fiskefrämjande åtgärder. Överskottsmedel fördelas enligt resp. medlems andel i området och utbetalning sker efter avdrag av den administrationsersättning som fiskestämman beslutar om.

FISKESTÄMMA
Ordinarie fiskestämma skall hållas årligen senast den 15 april. Extra fiskestämma hålles då styrelsen finner sådan erforderlig revisorerna så påkalla eller då minst tjugo medlemmar till styrelsen för uppgivet ärendes behandling göra skriftlig framställan därom.

Kallelse till fiskestämma utfärdas av styrelsen genom annons i den eller de ortstidningar som fiskestämman beslutar. Personlig kallelse tillställes varje år samtliga delägare, vilka hos styrelsen skriftligen begärt detta. Kallelse till fiskestämman skall ske senast 14 dagar före sammanträdesdagen. Försummar styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie stämma eller till extra stämma, då sådan påfordras, äga revisorerna utfärda kallelse därtill.

Vid ordinarie fiskestämma skall förekomma:
1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av den, som styrelsen därtill utsett.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Anteckning av närvarande medlemmar jämte ombud för medlemmar samt beslut om röstlängd.
5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
6. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhets- och räkenskapsåret.
7. Kassarapport och revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fråga om arvoden och andra ersättningar till styrelsen, revisorerna och ombud.
10. Frågor med anledning av vinst och förlust enligt räkenskaperna.
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
12. Val av styrelseordförande för nästa verksamhetsår bland de ordinarie styrelseledamöterna.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av valberedning för nästkommande år (3 personer).
15. Behandling av inkomna motioner.
16. Faställande av plan för fiskevårdande åtgärder och övrig verksamhet samt beslut om fiskets bedrivande under det kommande verksamhetsåret.
17. Fastställande av avgifter för fiskerättsbevis och fiskekort samt tillkännagivande av var och när dessa får lösas.
18. Fråga om vilka tidningar annons med kallelse till nästa fiskestämma skall införas.
19. Övriga ärenden.
20. Bestämmande av plats där protokollet från fiskestämman hålles tillgängligt för medlemmarnas granskning.

Vid extra fiskestämma skall förekomma ärendena under punkterna 1 – 5 ovan samt
behandling av den eller de frågor, vilka föranlett den extra fiskestämman.

STÄMMOPROTOKOLL
Vid fiskestämma skall föras protokoll, vari upptages vilka som närvarit och vad som beslutats. Protokollet skall justeras av fungerande ordförande och de av stämman utsedda protokolljusterarna. Det skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman.

DELGIVNING AV STÄMMOBESLUT
Fiskestämmans beslut angående fiskets bedrivande samt andra meddelanden till medlemmarna skall snarast och senast tre veckor efter beslut finnas tillgängligt hos styrelsens ledamöter och fiskekortförsäljarna. Om årsmötet så beslutar eller styrelsen finner så erforderligt delges dessa beslut delägarna genom annons i ortstidningen eller personligt meddelande.

STYRELSE
Fiskevårdsområdets förvaltning handhas av en styrelse med sitt säte i Smedjebackens kommun, Kopparbergs län.

Styrelsen, vilken väljs på ordinarie fiskestämma, skall bestå av minst 7 ordinarie ledamöter och minst tre suppleanter som utses för en tid av två år. Vid första fiskestämman väljes dock närmast under halva antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för en tid av ett år. Fiskestämman utser bland de ordinarie ledamöterna ordförande för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Kassör får dock utses även utom styrelsen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, som dessutom är skyldig att sammankalla styrelsen då minst närmast över halva antalet ledamöter så begär. Vid känt eller anmält förfall för ordinarie ledamot skall suppleant kallas. Det åligger ordinarie ledamot att vid förhinder omgående underrätta ordföranden.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, vari upptages vilka som närvarit och vad som beslutats och som justeras av fungerande ordförande och en närvarande ledamot eller suppleant.

Styrelsen är beslutsför då minst närmast över halva antalet ledamöter eller ordinarie suppleanter är närvarande. Inom styrelsen äger varje ordinarie ledamot och tjänstgörande suppleant en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening, som omfattas av de flesta. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Närvarande men ej tjänstgörande suppleant har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

STYRELSENS ÅLIGGANDEN
Det åligger styrelsen bland annat att själv eller genom ombud företräda föreningen inför domstol och andra myndigheter samt i förhållande till tredje man handla å föreningens vägnar i alla frågor, i vilka beslutsrätten ej förbehållits medlemmarna å fiskestämma,

att föra förteckning över medlemmarna i föreningen,
att låta verkställa fiskestämmans beslut rörande verksamheten,
att utfärda kallelse till fiskestämma,
att bereda i laga tid inkomna motioner och förslag inför stämman,
att före fiskestämman upprätta förslag till plan angående erforderliga fiskevårdande åtgärder och fiskets bedrivande,
att föra föreningens räkenskaper samt upprätta verksamhetsberättelse och väl förvalta föreningens tillgångar samt väl förvara dess protokoll och övriga handlingar,
att före den 1 mars varje år till revisorerna för granskning överlämna föreningens i bokslut sammanförda räkenskaper, verksamhetsberättelse, protokoll och övriga för revisorernas granskning erforderliga handlingar,
att på lämpligt sätt beivra inom fiskevårdsområdet förekommande olovligt och olagligt fiske,
att till länsstyrelsen anmäla val av styrelseledamöter, revisorer, utseende av firmatecknare, föreningens postadress, styrelsens sätesort och ändring av tidigare anmäld uppgift.

FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de styrelsen därtill utser.

RÄKENSKAPSÅR
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

MOTIONER
Motion avsedd att behandlas å nästkommande fiskestämma skall skriftligen ingivas till styrelsen senast den 15 februari. Styrelsen har att med eget yttrande förelägga stämman motioner.

REVISION
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka jämte två revisorssuppleanter väljes på fiskestämma för tiden till och med nästföljande ordinarie stämma. Revisorerna äga närhelst de så påfordra taga del av föreningens protokoll,räkenskaper och övriga handlingar.

Revisorerna skall senast 14 dagar efter det jämlikt ¤ 19 åttonde satsen revisionshandlingarna överlämnats till dem återställa handlingarna till styrelsen jämte revisionsberättelse med tillstyrkan eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen.

STADGEÄNDRING
Ändring av stadgarna i de delar vilka fastställes av länsstyrelsen dvs ¤¤ 1 – 8 i dessa stadgar kan endast göras av länsstyrelsen efter ansökan från fiskevårdsområdesföreningen. Beslut om ändring av övriga stadgar fattas av två på varandra följande fiskestämmor varav en ordinarie.

UPPLÖSNING
Bestämmelser om föreningens upplösning och fördelning av eventuella tillgångar finns i lagen om fiskevårdsområden. Stadgar för fiskevårdsområdesförening, som bildats enligt lagen (1981:533) om Fiskevårdsområden.